What is Qi Gong?

Qi Gong - A man striking a qi gong pose.